Viviane Reding, az Európai Unió alelnöke, jogérvényesülésért felelős biztosa válasza - 
Brüsszel, 2011. augusztus 26.

See the faximile in English

VIVIANE REDING

Az Európai Bizottság alelnöke

Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság

 

Rajk László úr

 Brüsszel, 2011, augusztus 26.

Tisztelt Rajk Úr!

Köszönöm 2011. augusztus 8-i keltezésű levelét, melyben hangot ad a magyar vallásszabadság fölötti aggodalmának. Nevezetesen megemlíti, hogy a magyar vallási felekezeteknek csupán csekély hányada őrizhette meg hivatalos státuszát és az azzal járó jogokat.

A vallásszabadság iránti tisztelet az Európai Unió egyik alapértéke, és – miként Ön is aláhúzza – szerepel az Európai Unió alapjogi chartájában, valamint az emberi jogokról szóló európai egyezményben is. Továbbmenve, az Európai Tanács 2000/78. számú direktivája megtiltja a vallás (valamint a szexuális orientáltság, az életkor és a fogyatékosság) alapján történő diszkriminációt a foglalkoztatásban.

Az Európai Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fönn az egyházakkal, vallási szervezetekkel és közösségekkel, bölcseleti és felekezeten kívüli szervezetekkel, a különféle egyezményeknek megfelelő keretek között. A legutóbbi ilyen ülésre 2011. május 30-án került sor, melynek során a vallási vezetők találkoztak José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy és Jerzy Buzek elnök urakkal.

Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Unióról valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések értelmében az Európai Bizottságnak nincs jogköre arra, hogy az alapjogok terén interveniáljon a tagállamoknál. Erre csak akkor nyílik mód, ha európai uniós jogszabályt érintő ügyről van szó. Az Európai Unió alapjogi chartájának 51(1) cikke alapján csak valamely uniós törvény ügyében van joga intézkedni; az Európai Unióról szóló szerződés leszögezi, hogy „A charta előírásai semmilyen formában nem léphetik túl az Uniónak a szerződésekben rögzített hatásköreit”.

Ami a vallási közösségek jogi státuszát illeti, ez a kérdéskör kizárólag az EU tagállamok hatáskörébe tartozik, amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17(1) cikke egyértelművé teszi. Ennélfogva, hacsak nem ütközik valamely uniós jogszabályba, az Európai Bizottságnak nincs lehetősége a nemzeti politikába, adott esetben a vallási intézményekkel kapcsolatos ügyekbe beavatkozni. Ilyen esetekben a tagállamokra tartozik az alapvető jogok tiszteletének és hatékony védelmének biztosítása, összhangban nemzeti törvényeikkel és nemzetközi kötelezettségeikkel.

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

(aláírás)

CC : www.iprotest. hu - domain owned by László Rajk (1949-2019), Judit Rajk -  in case of use OF CONTENT, please send an e-mail to: iprotest.hu@gmail.com - Thank you!